Tạo ra một cộng đồng chủ doanh nghiệp đa ngành nghề gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh doanh.
Xây dựng các chuỗi giá trị cốt lõi dựa trên các mối quan hệ bền vững và tin tưởng trong công viêc.