Để đăng nhập vào tài khoản quản trị website của quý khách sẽ có cấu trúc như sau: “https://www.tenmiencuaban.com/360-login”

Sau đó đăng nhập bằng username & pass tài khoản quản trị của quý khách.

Vua Website - Huong Dan Dang Nhap

Vua Website – HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN Admin